JavaScript required

JavaScript is required. This web browser does not support JavaScript or JavaScript in this web browser is not enabled.

To find out if your web browser supports JavaScript or to enable JavaScript, see web browser help.

Update Password

Hjälp att uppdatera/byta engånglösenord
Help to change/update single-use password


För att uppdatera lösenord,
ange användarid (xxxxx@suni.se)
Skriv in ditt engångslösenord/tidigare lösenord
Välj nytt lösenord


Ett lösenord ska vara sammansatt på följande sätt:

  • Minst 10 tecken
  • Innehålla minst en versal, en gemen, ett specialtecken eller en siffra
  • Inte innehålla ditt namn eller användarnamn
  • Använd inte apostrof eller svenska tecken Å, Ä eller Ö i lösenordet

To update the password,
state the user ID (xxxxx@suni.se)
Enter your single-use password/old password
Enter new password


Your password must:

  • have at least ten characters
  • have at least one upper case letter, one lower case letter, one special character and one number
  • not contain your name or username
  • not use the apostrophe or Swedish letters like Å, Ä or Ö